Materská škola Komenského ulica
skhu
Kontakt
Materská škola - Óvoda
Komenského ulica 357/2
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/552 50 50
mob.: 0918 607 363
e-mail: msovoda@azet.sk

História a súčasnosť materskej školy

Vznik materskej školy na Komenského ulici sa datuje do obdobia začiatku šesťdesiatich rokov. Už vtedy totiž existovala bývalá budova Materskej školy na Vajanského ulici - na terajšom školskom pozemku Základnej školy Kodálya Zoltána.

V roku 1975 sa začalo s výstavbou aj novej budovy na Komenského ulici. Materská škola prevádzkovala v dvoch budovách so siedmimi triedami. Novodobá história Materskej školy na Komenského ulici s tromi triedami s jazykom maďarským a jednou triedou s jazykom slovenským začína až rokom 1976.

Názov materskej školy sa za 40 rokov histórie viackrát zmenil z Materskej školy na Dunajskej ulici, na Materskú školu Staré Mesto a neskôr na Materskú školu na Komenského ulici.

Už pôvodný pedagogický kolektív tvorili hneď veľmi šikovné učiteľky. Dôkazom toho je aj niekoľko zachovaných článkov v regionálnych novinách tej doby. Kolektív pracoval s vysokým pracovným nasadením s počtami detí nezriedka až 38-40. Popri výchove a vzdelávaní im zostala energia aj na zapájanie sa do okresných, celoslovenských akcií, športových stretnutí, odborných seminárov, metodických dní a v neposlednom rade sa zúčastnili aj na experimentálnom overovaní nových metodík.

Aj rodičia priložili ruku k dielu. Neúnavne pomáhali napríklad pri vybudovaní pieskovísk, osadení preliezok, zatrávnení a údržbe školského dvora.

V osemdesiatych rokoch sa materská škola začlenila do celoslovenskej siete škôl podporujúcich zdravie. Úspešne sa zaviedla aj integrovaná výchova detí s postihnutím.

V materskej škole sa od roku 1998 realizoval celoslovensky ojedinelý program primárnej prevencie vzniku závislosti pod názvom „(NE)hovorme o drogách“ pre deti predškolského veku. Kolektív vydával aj časopis pod názvom POM-PÓM. Bolo to aj obdobie budovania školského dvora. Osadili sa nové preliezky, pieskoviska, vybudovali sa tieniace prístrešky nad pieskoviskami. V pedagogickej práci sa realizovali nové pedagogické prístupy, v centre ktorých bolo dieťa zdravé a aj handicapované.

Nedávna história materskej školy sa niesla v duchu zavádzania jednotnej medzinárodnej klasifikácie stupňov vzdelania ISCED0 (International Standard Classification of Education) . Pedagogický kolektív vypracoval svoj vzdelávací program pod názvom: “Detský ostrov“. Základným krédom je zabezpečiť pre deti harmonickú a láskyplnú atmosféru, výchovu k samostatnosti zodpovednosti, ku kladným postojom k sebe, k druhým a k svetu. Počas troch rokov dochádzky sa deti pripravujú na úspešné zvládnutie základnej školy, predovšetkým však na úspešné zvládnutie vlastného života.

Za posledné roky prebehla celková rekonštrukcia hygienických zariadení pri všetkých štyroch triedach. Osadili sa nové drevené hračky na školskom dvore.

Riaditeľkou materskej školy bola v sedemdesiatych rokoch pani Mária Töröková a zotrvala vo funkcii až do roku 1996. Od roku 1996 až 2006 bola riaditeľkou Ildikó Pőczová. V rokoch 2006 až 2011 viedla kolektív pani Eva Némethová a od roku 2011 bola riaditeľkou opäť pani Ildikó Pőczová. Od roku 2013 je riaditeľkou pani  Bc. Judit Bátki. 

Vedúcou školskej jedálne bola až do roku 2008 pani Agneša Csambálová . V súčasnosti je vedúcou školskej jedálne pani Magdaléna Vargaová.

Menoslov zamestnancov materskej školy po súčasnosť:

Anda Mária
Bakos Adriana
Merva Mónika, Mgr.
Barczi Katalin
Barthová Eva
Bátki Judit, Bc.
Bátki Beáta
Benediková Mária
Bodó Viktória
Bodó Margit
Csambál Ágota
Czafiková Marcela
Černáková Marta
Csériová Alžbeta
Csizmadia Márta
Csonga Ľubica
Csóka Klára
Csörgő Borbála
Darnai Margit
Elek Ilona, Mgr.
Farkas Éva
Figura Jarmila
Gaál Katalin
Gašparíková Blanka
Gálffy Márta,Mgr.
Gróf Anna
Hodossy Klára
Horváth Viola
Ipolyi Oľga
Kmeť Piroska
Kovács Éva
Kováčiková Margita
Kozma Margit
Matlák Jolán, Bc.
Markó Alica
Miklósfalvai Mária
Nagy Margit
Németh Éva
Öllös Erika
Pőcz Ildikó, Mgr.
Rácz Gabriella
Szabó Mária
Szigeti Karolina
Somogyiová Marta
Szekács Katalin
Szőgyi Anna
Takács Tímea Mgr.
Török Mária
Tóth Zsuzsanna
Tepalová Katarína
Varga Magdolna
Varga Rozália
Zirig Margit
Zorgovszky Mária
Vénová Zuzana