Materská škola Komenského ulica
skhu
Kontakt
Materská škola - Óvoda
Komenského ulica 357/2
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/552 50 50
mob.: 0918 607 363
e-mail: msovoda@azet.sk

Zamestnanci materskej školy

Mgr. Judit Bátki – riaditeľka materskej školy

Ukončené vzdelanie: vysokoškolské prvého stupňa,  odbor učiteľstvo pre predprimárne a primárne vzdelávanie
Dĺžka praxe: do 10 rokov. 
Doterajšie pracovné pozície: učiteľka MŠ, zástupkyňa riaditeľky MŠ, riaditeľka MŠ
Priority v MŠ: V materskej škole je okrem iného zodpovedná  za zlepšovanie pohybovej výchovy detí. Spolupracuje pri organizovaní  športových a teľovýchovných podujatí  s deťmi a rodičmi. Je podpredsedkyňou Združenia pre podporu zdravia detí predškolského veku.

Mgr. Marta Gálffy  – zástupkyňa riaditeľky materskej školy

Ukončené vzdelanie: Univerzitné – odbor učiteľstvo pre predprimárne a primárne vzdelávanie
Dĺžka praxe: do 10 rokov. 
Doterajšie pracovné pozície: učiteľka MŠ
Priority v MŠ: Okrem pedagogickej  práce je zručná aj v účtovníctve  a v oblasti  informačno-komunikačných technológií. Spolupracuje pri aktívnej  komunikácii s prostredím a  partnermi MŠ. Je zodpovedná za aktualizáciu webovej stránky MŠ.

Magdaléna Vargaová – vedúca školskej jedálne

Ukončené vzdelanie: Stredoškolské odborné
Dĺžka praxe: nad 30 rokov. 
Doterajšie pracovné pozície: inšpektorka pre školské jedálne, mzdová účtovníčka, vedúca ŠJ
Priority v MŠ: V MŠ organizuje okrem  svoje práce  ochutnávky nátierok a  pravidelnú  osvetu v tematike  zdravého stravovania a zdravej  životosprávy.

Katarína Gaálová– vedúca metodického združenia 

Ukončené vzdelanie: Stredoškolské pedagogické
Dĺžka praxe: nad 30 rokov. 
Doterajšie pracovné pozície: učiteľka MŠ, riaditeľka materskej školy, vedúca MZ 
Priority v MŠ: Stará sa okrem iného o  estetickú výzdobu priestorov MŠ.

Mgr. Monika Mervová – učiteľka materskej školy

Ukončené vzdelanie: Univerzitné – odbor učiteľstvo pre predprimárne a primárne vzdelávanie
Dĺžka praxe: do 10 rokov. 
Doterajšie pracovné pozície: učiteľka MŠ
Priority v MŠ: Je zručná v oblasti digitálnych technológií a vo  využívaní  informačno-komunikačných technológií s deťmi. Je zodpovedná  za tvorbu a vedenie fotogalérie a zdokumentovanie udalostí v MŠ,  ako aj za  aktualizáciu  webovej  stránky MŠ.
eva nemethova

Eva Némethová – učiteľka materskej školy

Ukončené vzdelanie: Stredoškolské pedagogické 
Dĺžka praxe: do 30 rokov.
Doterajšie pracovné pozície: učiteľka MŠ, riaditeľka MŠ, zástupkyňa riaditeľky MŠ
Priority v MŠ: Dlhoročne a aktívne sa venuje pestovaniu ľudových tradícií. Založila detský tanečný súbor pod názvom "Rajcsúros" a vedie tanečný krúžok v MŠ. V materskej škole zabezpečuje aj detské kultúrne podujatia, divadelné predstavenia, stretnutia so spisovateľmi a hudobné koncerty pre deti.
ildiko poczova

Mgr. Ildikó Pőczová - učiteľka materskej školy

Ukončené vzdelanie: Univerzitné - odbor predškolská pedagogika rozšírená o špeciálnu pedagogiku, ukončená prvá atestácia. 
Dĺžka praxe: nad 30 rokov. 
Doterajšie pracovné pozície: učiteľka MŠ, metodička pre MŠ, lektorka, okresná inšpektorka, zamestnankyňa ŠÚ, riaditeľka materskej školy. 
Priority v MŠ: Jej prioritným záujmom v oblasti predškolskej výchovy je vzdelávanie detí zdravých spolu s handicapovanými deťmi, tvorba školských preventívnych programov, tvorba metodických príručiek pre prax. 
Je zakladateľkou a predsedkyňou Združenia pre podporu zdravia detí predškolského veku. Vedie interné metodické združenie pedagogického zboru.

Blanka Gašparíková – učiteľka materskej školy

Ukončené vzdelanie: stredoškolské pedagogické
Dĺžka praxe: nad 30 rokov. 
Doterajšie pracovné pozície: učiteľka MŠ
Priority v MŠ: Je  zodpovedná  za   učiteľskú  a detskú knižnicu .  Je spoluautorkou  pracovného zošita jazykovej  prípravy  detí  v dvojjazyčnom prostredí "Pomenuj a vyfarbi".

Piroska Kmeťová – učiteľka materskej školy

Ukončené vzdelanie: stredoškolské pedagogické
Dĺžka praxe: nad 30 rokov. 
Doterajšie pracovné pozície: učiteľka MŠ, riaditeľka MŠ
Priority v MŠ: Jej záujem sa zameriava najmä  na oblasť literárnu a citovú  v MŠ.  Angažuje sa  pri   estetickej  výzdobe  priestorov MŠ.  Je spoluatorkou pracovného zošita "Dvanásť rozprávok o zdraví".

Rozália Vargaová  – hlavná kuchárka

Ukončené vzdelanie: stredoškolské odborné
Dĺžka praxe: nad 30 rokov. 
Doterajšie pracovné pozície: kuchárka
Priority v MŠ: Denne  zabezpečuje zdravé  stravovanie takmer pre 100 detí a 14 dospelých. Pracuje  na vysokej odbornej úrovni. Okrem iného pomáha  aj pri organizovaní nátierkových ochutnávok  pre rodičov a pri organizovaní dní zdravej výživy.

Katarína Szekácsová  – kuchárka

Dĺžka praxe: nad 10 rokov. 
Doterajšie pracovné pozície: kuchárka
Priority v MŠ: Príznačný je pre ňu príjemný prístup  k deťom. Pomáha  aj pri organizovaní nátierkových ochutnávok  pre rodičov a pri organizovaní dní zdravej výživy.
                                                  

Eva Ravaszová – školníčka/upratovačka


Priority v MŠ: Je  dôležitým článkom  kolektívu.  Okrem  iného zodpovedá za čistotu   školského dvora, pieskovísk  a  stará sa o zeleň   v interiéri  a exteriéri MŠ.  Pomáha pri ochranárskych  činnostiach  v prírode s deťmi.

 

Viola Horváthová  – upratovačka

Dĺžka praxe: nad 30 rokov. 
Doterajšie pracovné pozície: upratovačka
Priority v MŠ: Je spoľahlivou členkou kolektívu . Okrem svojich pracovných povinností sa spolupodieľa na realizácii zberu separovaného papiera v MŠ s deťmi a rodičmi.

Zuzana Tóthová – upratovačka

Dĺžka praxe: do 30 rokov. 
Doterajšie pracovné pozície: upratovačka
Priority v MŠ: Je novou  členkou kolektívu . Okrem pracovných povinností spolupracuje aj pri  separovanom zbere  papiera  s deťmi a rodičmi detí MŠ.